Regulamin sklepu internetowego SKLEP-ELEKTRONIK.PL

 

 

§1 Postanowienia ogólne

1.    Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym SKLEP-ELEKTRONIK.PL prowadzonym przez Sprzedającego. Właścicielem witryny SKLEP-ELEKTRONIK.PL i Sprzedającym jest ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "KOLOR-SERWIS" s.c. Jacek Gruszka Krzysztof Łuczak SKLEP-ELEKTRONIK.PL z siedzibą w Kaliszu przy ul.Graniczna 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym prez Prezydenta Miasta Kalisza pod numerem 24236/2011 oraz 24237/2011, NIP 618-10-55-745 Regon 250028230.
2.    SKLEP-ELEKTRONIK.PL to sklep internetowy dostępny na witrynie www.sklep-elektronik.pl (zwany dalej Sklep Internetowy lub sklep internetowy SKLEP-ELEKTRONIK.PL gdzie szybko i bezpiecznie można kupić części, artykuły i urządzenia elektroniczne. SKLEP-ELEKTRONIK.PL dokłada starań, aby na każdym etapie kupowanie było proste i nie sprawiało żadnych problemów. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt.
3.    Kupujący może się kontaktować z Właścicielem Sklepu:
a.    pod adresem e-mail: sklep@sklep-elektronik.pl,
b.    pod numerem telefonu: 62 7577053 lub 62 5982213 ,
c.    bądź listownie na adres: Z.U.H. KOLOR-SERWIS s.c. ul.Graniczna 3, 62-800 Kalisz,
4.    Kupującym w sklepie internetowym SKLEP-ELEKTRONIK.PL może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.
5.    Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz do krajów Unii Europejskiej takich jak: Czechy, Niemcy, Słowacja, Austria, Węgry, Belgia, Dania, Estonia, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Anglia, Finlandia, Hiszpania, Słowenia, Szwecja, Włochy, Grecja, Irlandia, Portugalia.
6.    Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.


 

§2 Wymagania techniczne

 1.    W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu użytkownik powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Scrip.
2.    Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w "polityce prywatności".


 

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.    Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem SKLEP-ELEKTRONIK.PL z wykorzystaniem Konta Klienta.
2.    Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie sklepu internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
3.    Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Kupujący w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: aktywnego adresu e-mail, hasła (widocznego tylko dla Kupującego), imienia (lub nazwy firmy), nazwiska (lub NIP), pełnego adresu zamieszkania oraz numeru telefonu komórkowego. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail zostanie wysłana informacja o utworzeniu Konta Klienta, oraz z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną..
4.    Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Właściciel SKLEP-ELEKTRONIK.PL może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
5.    Właściciel SKLEP-ELEKTRONIK.PL może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
a.    cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,
b.    działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c.    otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
d.    uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta,
e.    Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f.    Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu.
g.    podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
6.    Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 6 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
7.    Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane poprzez witrynę SKLEP-ELEKTRONIK.PL zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
8.    Usługą świadczoną drogą elektroniczną jest także bezpłatny „Newsletter”. Aby otrzymywać „Newsletter” Klient powinien podać swój adres e-mail oraz imię. Rezygnacja z subskrypcji polega na kliknięciu w link podany w stopce każdego „Newsletter-a” i wykonaniu instrukcji.

 

§4 Przedmiot transakcji


1.    Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu SKLEP-ELEKTRONIK.PL, opisane na stronie w chwili składania zamówienia, jako "dostępny". SKLEP-ELEKTRONIK.PL dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
2.    Właściciel serwisu SKLEP-ELEKTRONIK.PL ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W takiej sytuacji obsługa serwisu SKLEP-ELEKTRONIK.PL niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty.


 

§5 Cena


1.    Ceny produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu i wliczoną opłatę KGO).


 

§6 Zamówienia


1.    Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem witryny internetowej SKLEP-ELEKTRONIK.PL lub mailowo na adres SKLEP@SKLEP-ELEKTRONIK.PL lub telefonicznie, ale wymagane jest podanie przez klienta jego adresu e-mail by przesłać utworzone zamówienie do zwrotnej akceptacji przez zamawiającego.
  Numery telefonów, adres e-mail i godziny pracy są dostępne na witrynie Sklepu Internetowego.

W wypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną,
a.    Kupujący jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
b.    Zakres danych niezbędnych w takim wypadku obejmuje co najmniej wskazanie wybranego towaru, jego ilości, a także dane Kupującego, czyli: imię i nazwisko, dane kontaktowe i adres dostawy.
c.    Zakres niezbędnych danych może się różnić w zależności od sposobu realizacji zamówienia wybranego przez Kupującego.
d.    Zawarcie umowy sprzedaży następuje w trakcie rozmowy telefonicznej po potwierdzeniu wszystkich warunków zamówienia przez konsultanta SKLEP-ELEKTRONIK.PL
e.    W przypadku złożenia zamówienia telefonicznie przez Kupującego, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez takiego Kupującego. Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionej rzeczy.
2.    Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (paragon lub fakturę).
3.    Sprzedający informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej „ustawa VAT”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.
4.    Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia SKLEP-ELEKTRONIK.PL również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485).
5.    Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6.    Dane osobowe Kupującego mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, żądania ich poprawiania lub usunięcia.
7.    Warunkiem realizacji zamówienia złożonego na stronie WWW jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym, podanie numeru telefonu i adresu e-mail.
8.    Po złożeniu zamówienia na stronie WWW Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz dalsze instrukcje:
a.    w przypadku płatności za pobraniem – informacje o wysłaniu towaru,
b.    w przypadku płatności przelewem – numer konta,
c.    w przypadku płatności Przelewy24 lub paypal – link do transakcji bezpośrednio na stronie firmy obsługującej płatności.
9.    Dla zamówień złożonych na stronie WWW do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 powyżej.
10.    W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu lub e-mail) w ciągu 72 godzin, zostanie ono anulowane. Właściciel SKLEP-ELEKTRONIK.PL będzie także upoważniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać zawarcie lub wykonanie umowy sprzedaży.
11.    Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie opłaci należności wynikającej z zamówienia w wyżej wymienionym terminie, zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od SKLEP-ELEKTRONIK.PL jego realizacji.
12.    Złożenie Zamówienia przez Klienta łączy się z jego obowiązkiem zapłaty.


 

§7 Formy płatności


1.    Zapłata przed wysyłką.
a.    Wpłata na konto sklepu SKLEP-ELEKTRONIK.PL przed wysyłką.
W tym przypadku Kupujący decyduje sam o wpłacie kwoty za zakupy w placówce bankowej, za pomocą banków online, na poczcie bądź w innych placówkach przyjmujących takie wpłaty. Jeśli Kupujący wybiera tę formę zapłaty, otrzyma e-maila, który zawierał będzie numer konta sklepu SKLEP-ELEKTRONIK.PL oraz kwotę jaką należy wpłacić za towar. Ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia. Zapłata powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
b.    Wpłata na konto (Przelewy24)
W tym przypadku wpłaty można dokonać za pośrednictwem właściwych serwisów. Gdy Kupujący zdecyduje się na taki sposób zapłaty, zostanie przekierowany do strony , gdzie szybko i sprawnie będzie mógł dokonać płatności przelewem online lub kartą płatniczą. Zapłata powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
c.    Płatność kartą płatniczą lub kredytową
    W tym przypadku Kupujący ma możliwość dokonywanie zapłaty za towary zakupione w sklepie SKLEP-ELEKTRONIK.PL przy użyciu kart kredytowych lub płatniczych wydanych przez banki polskie lub zagraniczne.
        Przebieg transakcji.
            1.    Po połączeniu z serwerem sklepu SKLEP-ELEKTRONIK.PL, wyborze towaru i formy płatności kartą płatniczą dochodzi do zestawienia szyfrowanego połączenia z właściwym serwerem , dokonania autoryzacji i zwrócenia odpowiedzi autoryzacyjnej do serwera sklepu SKLEP-ELEKTRONIK.PL. Czas potrzebny do wygenerowania odpowiedzi zazwyczaj nie przekracza kilkunastu sekund.
            2.    Szyfrowanie połączenia oznacza, że poufne dane Kupującego dotyczące posiadanej karty nie będą ujawniane nikomu poza systemem Przelewy24 lub PayPal. Wszystkie dane dotyczące karty płatniczej Kupujący podaje na stronie serwisu www.przelewy24.pl lub www.paypal.pl i tym samym są one niedostępne dla obsługi sklepu SKLEP-ELEKTRONIK.PL jak i dla strony trzeciej.
    Uwaga! Niektóre karty płatnicze i kredytowe mogą nie posiadać opcji dokonywania płatności internetowych. W przypadku gdy karta nie posiada tej opcji, prosimy o skontaktowanie się z bankiem, który ją wydał i prośbę o autoryzację tego rodzaju kanału płatniczego.
2.    Płatność za pobraniem
W tym przypadku Kupujący ma możliwość dokonania zapłaty za zamówiony towar w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską. Pracownik firmy kurierskiej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego towaru, kosztów transportu i pobrania. Opłaty te doliczane są w momencie składania przez Kupującego zamówienia i wyboru formy płatności (szczegóły w punkcie „Dostawa i transport”). Zapłata powinna nastąpić w dniu dostawy. W wypadku złożenia zamówienia telefonicznie, możliwe jest skorzystanie przez Kupującego z formy „Płatność za pobraniem”. Dostępność innych form płatności jest zależna od danych podanych przez Kupującego podczas składania zamówienia.

3. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym

Płatność w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy);
 

 

§8 Dostawa i transport


1.    Czas wysyłki zamówienia uzależniony jest od następujących czynników:
a.    Przy płatności przed wysyłką (przelew, płatność elektroniczna), czas wysyłki jest naliczany od momentu wpłynięcia środków na konto.
b.    Od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i   święta) – czas wysyłki ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych.
c.    Od godziny złożenia zamówienia. Jeżeli zamówienia dokonano po godzinie 12:00, czas wysyłki ulega wydłużeniu o 24 godziny (dotyczy dni roboczych).

2.    Koszt dostawy jest obliczany automatycznie. Dla zamówień powyżej 499,00zł i wadze do 30kg koszt dostawy poprzez firmę InPost (przy przedpłacie) wynosi 0zł.

3.    Cena za transport uzależniona jest od wartości i wagi brutto wybranego towaru (towar wraz z opakowaniem) i w całości pokrywana jest przez Kupującego, za zastrzeżeniem punktu 2 powyżej.

4.    Przesyłki krajowe realizowane są za pośrednictwem:

a.    Przesyłki Paczkomatowe InPost - standardowy termin doręczenia wynosi 2 do 4 dni roboczych od momentu wysłania.

Za pośrednictwem InPost wysyłany jest sprzęt o wadze do 25 kg i jednym z gabarytów

Gabaryt A: 8X38X64 cm
Gabaryt B: 19X38X64 cm
Gabaryt C: 41x38x64 cm

b.    Firma kurierska InPost - standardowy termin doręczenia wynosi 1 do 2 dni roboczych od momentu wysłania. Maksymalna waga wysyłanego sprzętu to 30 kg (przy większych wagowo zamówieniach możliwość indywidualnego ustalenia ceny za transport). Kurierzy mają obowiązek wniesienia do mieszkania sprzętu o wadze nie przekraczającej 30 kg.

c.   Firma kurierska DPD - standardowy termin doręczenia wynosi 1 do 2 dni roboczych od momentu wysłania. Maksymalna waga wysyłanego sprzętu to 30 kg (przy większych wagowo zamówieniach możliwość indywidualnego ustalenia ceny za transport). Kurierzy mają obowiązek wniesienia do mieszkania sprzętu o wadze nie przekraczającej 30 kg.


5.   Przesyłki zagraniczne realizowane są za pośrednictwem

a.   Firma kurierska DPD - standardowy termin doręczenia wynosi 2 do 10 dni roboczych od momentu wysłania. Maksymalna waga wysyłanego sprzętu to 3 kg (przy większych wagowo zamówieniach możliwość indywidualnego ustalenia ceny za transport).

b.   Firma spedycyjna POLKURIER (broker kurierski - co znaczy że dostawa może być realizowana za pośrednictwem różnych firm kurierskich, w zależności od kraju dostawy) - standardowy termin doręczenia wynosi 2 do 10 dni roboczych od momentu wysłania. Maksymalna waga wysyłanego sprzętu to 3 kg (przy większych wagowo zamówieniach możliwość indywidualnego ustalenia ceny za transport).

Przy wysyłkach zagranicznych nie ma możliwości zapłaty kurierowi przy odbiorze. Koszt takiej wysyłki jest każdorazowo wyliczany przez system w zależności od kraju dostawy lub też w szczególnych przypadkach uzgadniany telefonicznie bądź poprzez email.

6.    W przypadku Państwa nieobecności, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywana jest bezpłatnie. Każda następna próba doręczenia jest płatna. Koszty te ponosi Kupujący. W przypadku nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony do magazynu SKLEP-ELEKTRONIK.PL

7.    W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera.

8.    W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody, w protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania i następnie podpisany protokół przesłać do sklepu SKLEP-ELEKTRONIK.PL

9.    Przesyłki zagraniczne - standardowy termin doręczenia wynosi 2 do 10 dni roboczych od momentu wysłania. Wysyłamy przesyłki do krajów Unii Europejskiej takich jak: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Węgry, Wochy i Łotwa.

10.    Za granicę wysyłany jest standardowo towar o wadze do 3kg, ale jest możliwość wysyłki cięższych przesyłek ale po indywidualnym ustaleniu kosztu. Przy wysyłkach zagranicznych nie ma możliwości zapłaty kurierowi przy odbiorze.

11.    W przypadku Państwa nieobecności, kurier podejmie próbę kontaktu telefonicznego pod numer podany w formularzu zamówienia, a jeśli to niemożliwe pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywana jest bezpłatnie.  W przypadku dwukrotnej nieudanej próby doręczenia, towar zostaje zwrócony do magazynu SKLEP-ELEKTRONIK.PL

12.    W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera.

13.    W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody, w protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania i następnie podpisany protokół przesłać do sklepu SKLEP-ELEKTRONIK.PL


 

§9 Gwarancje i reklamacje


1.    Każdy towar zakupiony w sklepie SKLEP-ELEKTRONIK.PL jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta. Szczegółowe warunki i czas trwania gwarancji uzależnione są od rodzaju i przeznaczenia sprzętu oraz producenta.
2.    W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:
a.    Skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy produktów objętych gwarancją). Szczegółowe warunki postępowania gwarancyjnego jak i lista punktów serwisowych zostały określone w oświadczeniu gwarancyjnym, mogą być opublikowane na stronie internetowej producenta.
b.    złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny). Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres sklepu SKLEP-ELEKTRONIK.PL. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep SKLEP-ELEKTRONIK.PL niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez SKLEP-ELEKTRONIK.PL albo SKLEP-ELEKTRONIK.PL nie wymienił produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni SKLEP-ELEKTRONIK.PL nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi SKLEP-ELEKTRONIK.PL

§10 Odstąpienie od umowy

 

1.    Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2.    Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
3.    Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
a.    wiadomością e-mail, na adres SKLEP@SKLEP-ELEKTRONIK.PL,
b.    w formie pisemnej, na adres Z.U.H. KOLOR-SERWIS S.C. ul.Graniczna3, 62-800 Kalisz
4.    Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
5.    Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
a.    dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
b.    bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
c.    kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
6.    Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a.    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b.    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f.    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g.    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h.    w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i.    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j.    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k.    zawartej w drodze aukcji publicznej;
l.    o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m.    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
7.     W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu.  Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów.
8.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by  towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
9.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10.    Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11.    Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12.    Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Adres do zwrotu towaru:

Z.U.H. "KOLOR-SERWIS" S.C. SKLEP-ELEKTRONIK.PL
Dział Reklamacji
ul. Graniczna 3
62-800 Kalisz


13.    W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny z SKLEP-ELEKTRONIK.PL, lub kontakt mailowy na adres: sklep@sklep-elektronik.pl - w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury. 


 

§11 Recykling


1.    Istnieje możliwość zwrotu „starego” sprzętu. Przy zakupie np. Nowego telewizora, możecie Państwo odesłać na swój koszt pod adres siedziby właściciela witryny SKLEP-ELEKTRONIK.PL swój stary telewizor (za jedną zakupioną sztukę przyjmiemy jedną „starą” sztukę). Prosimy w tej sprawie skontaktować się wcześniej z przedstawicielem naszej firmy sklep@sklep-elektronik.pl i uzgodnić szczegóły takiej przesyłki. Innym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z najbliższym Urzędem Gminy, gdzie powinni Państwu wskazać miejsce gdzie można bezpłatnie zutylizować taki sprzęt.
2.    Ceny oferowanych produktów zawierają koszty gospodarowania odpadami (KGO) w rozumieniu art. 25 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29.07.2005 Dz .U. z 2005r., nr 180, poz. 1495 z późn. zm..
3.    Informacja o wysokości kosztów gospodarowania odpadami, zbierania, przetwarzania, recyklingu i innego niż recyklingu procesu odzyskiwania i unieszkodliwiania zużytego sprzętu *
 

Rodzaj produktu

Stawka jednostkowego kosztu gospodarowania odpadami liczona za sztukę sprzętu wprowadzonego w roku 2009 PLN/szt. (netto)

Kuchenki mikrofalowe

1,60

Odkurzacze

1,64

Odbiorniki telewizyjne (CRT, LCD, PDP)

5,84

Kamery video oraz aparaty cyfrowe

0,16

Sprzęt video: odtwarzacze i nagrywarki DVD, BluRay, satelitarne dekodery cyfrowe

1,31

Sprzęt hi-fi: kina domowe, audio, amplitunery

1,31

Odtwarzacze MP3, MP4

0,05

Pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów lub innych technologii telekomunikacyjnych, w szczególności akcesoria RTV

0,76

Odkurzacze

1,64

Urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania wyrobów włókienniczych

0,41

Żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania, pozostałe urządzenia służące do pielęgnacji ubrań

0,41

Tostery

0,41

Frytkownice

0,41

Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowań

0,41

Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała

0,41

Zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu

0,41

Wagi

0,41

Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

0,41


 

§12 Bezpieczeństwo


1.     Witryna SKLEP-ELEKTRONIK.PL  współpracuje z platformami płatniczymi Przelewy24 (www.przelewy24.pl) i PayPal (www.paypal.pl),  które gwarantują najwyższe bezpieczeństwo.
2.    Transakcje dokonywane są na serwerach PayPal lub Przelewy24, na specjalnie zabezpieczonych stronach, a właściciel witryny SKLEP-ELEKTRONIK.PL nie ma dostępu do danych transakcji.
3.    System płatności oferowany przez Przelewy24 i PayPal nie wymaga i nie umożliwia właścicielowi SKLEP-ELEKTRONIK.PL przechowywania w swoich bazach danych numerów kart płatniczych. Wszystko odbywa się na stronach www.paypal.pl lub www.przelewy24.pl 
4.    Dane dotyczące płatności są szyfrowane 128 bitowym protokołem SSL a sklep zostaje jedynie powiadomiony o powodzeniu lub niepowodzeniu transakcji. Wszelkie dane, jakie powierza nam Kupujący są możliwie najlepiej chronione przed dostępem niepowołanych osób.


 

§13 Postanowienia końcowe


1.    Do transakcji zawieranych z udziałem zagranicznych przedsiębiorców zastosowanie mają przepisy prawa polskiego , w tym Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r. )
2.    Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach www sklepu internetowego SKLEP-ELEKTRONIK.PL są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
3.    Zawartość stron internetowych sklepu SKLEP-ELEKTRONIK.PL nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
4.    Z.U.H.KOLOR-SERWIS S.C. informuje, że informacje dotyczące sprzętu prezentowanego na stronach SKLEP-ELEKTRONIK.PL są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
5.    Opisy produktów i ich zdjęcia oraz informacje prasowe pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Z.U.H. KOLOR-SERWIS S.C. ul.Graniczna 3, 62-800 Kalisz. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych wyświetlanych na stronie SKLEP-ELEKTRONIK.PL pochodzących z bazy danych Z.U.H. KOLOR-SERWIS S.C.
6.    Złożenie zamówienia przez Kupującego upoważnia właściciela witryny SKLEP-ELEKTRONIK.PL do przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).
7.    O  każdej  zmianie  Regulaminu  Operator Sklepu  powiadomi  zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu  wchodzą  w  życie  z  upływem  terminu  wypowiedzenia.  Do  zamówień złożonych  przed  wejściem  w  życie  zmian  Regulaminu,  stosuje  się  postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
8.    W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014

Śledź nas na Facebooku