WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)Adresat:                 Z.U.H. „KOLOR-SERWIS” s.c.
adres do zwrotu:     Graniczna 3, 62-800 Kalisz
e-mail kontaktowy:  sklep@sklep-elektronik.pl
fax:                          62 7577053


– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*)


– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)


– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)


– Adres konsumenta(-ów)


– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data:
(*) Niepotrzebne skreślić.

Śledź nas na Facebooku